欢迎进入环球UG官网(UG环球),环球UG官方网站:www.ugbet.us开放环球UG网址访问、环球UG会员注册、环球UG代理申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。

首页八卦正文

三公比大小规则:Giải pháp quản lý đảng viên ở đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh hiện nay

admin2022-09-154Nhóm Chơi Tài Xỉu

皇冠信用网出租www.hg108.vip)是皇冠(正网)接入菜宝钱包的TRC20-USDT支付系统,为皇冠代理提供专业的网上运营管理系统。皇冠信用网出租系统实现注册、充值、提现、客服等全自动化功能。采用的USDT匿名支付、阅后即焚的IM客服系统,让皇冠代理的运营更轻松更安全。

(Tiếp theo kỳ trước)

*NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Yêu cầu tất yếu từ thực tiễn

Đảng bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là cơ sở trong xây dựng, đổi mới, chỉnh đốn và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, đảng bộ các cấp luôn đặc biệt quan tâm củng cố, xây dựng và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ cấp xã nhằm đảm bảo vai trò quan trọng cấu thành trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đảng bộ cấp xã nói chung, đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lãnh đạo quần chúng, nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bởi vậy, nhận thức đúng vai trò của đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay là một nội dung rất quan trọng, là cơ sở để cấp ủy đảng các cấp định hướng nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã hiện nay.

Xác định được tầm quan trọng của việc quản lý đảng viên, trong những năm qua, đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác quản lý đảng viên; nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của đảng viên để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định; chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý; chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; nâng cao nhận thức cho đảng viên về ý thức, trách nhiệm trong việc chuyển sinh hoạt đảng khi thay đổi nơi cư trú, chuyển công tác; quan tâm chú trọng đến việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác quản lý đảng viên. Quan tâm giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng. Tạo điều kiện cho các đoàn thể, quần chúng tham gia tích cực vào việc giám sát đảng viên. Định kỳ tổ chức lấy ý kiến của đoàn thể, quần chúng đóng góp cho tổ chức đảng, đảng viên. Coi trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên qua các phong trào, các hoạt động thực tiễn của cơ quan, tổ chức đoàn thể, qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…

Quản lý đảng viên luôn được coi là một nội dung, biện pháp cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên. Trước tình hình đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên trong điều kiện ngày càng trở nên bức thiết, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Bình Phước phải cùng cả nước đi sâu nghiên cứu, nắm chắc thực trạng đội ngũ đảng viên và công tác quản lý đảng viên của các cấp ủy đảng. Thông qua đó tìm ra một số giải pháp đồng bộ, cụ thể để mỗi đảng viên và tổ chức đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn nâng cao chất lượng lãnh đạo.

Thời gian qua, công tác xây dựng, quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, quan trọng. Nhiều cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã tích cực, chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên; đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp về giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, phân công công tác và quản lý đảng viên; sàng lọc, phân loại đảng viên, đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng.


,

三公比大小规则www.eth108.vip)(三公大吃小)是用以太坊区块高度哈希值开奖的棋牌游戏,有别于传统三公开船(三公大吃小)棋牌游戏,三公开船(三公大吃小)绝对公平,结果绝对无法预测。三公开船(三公大吃小)由玩家PK,平台不参与。

,

Những tiến bộ trong công tác quản lý đảng viên đã làm cho đội ngũ đảng viên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Phần lớn đảng viên vững vàng về chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin tưởng vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trình độ, năng lực của đội ngũ đảng viên được nâng lên một bước, khẳng định quá trình đổi mới, đã và đang tạo nên lớp đảng viên của tỉnh có tư duy năng động, sáng tạo, thích ứng với yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Với vị trí, vai trò là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở các xã trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý đảng viên rất quan trọng. Do đó, đảng ủy các xã cần nắm vững những nội dung, tiêu chí về công tác quản lý đảng viên của đảng bộ cấp xã, từ đó vận dụng vào đánh giá thực tiễn và tổ chức một số biện pháp để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Nắm chắc tình hình và tăng cường kiểm tra, giám sát

Để tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về tăng cường công tác quản lý đảng viên đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ dưới nhiều hình thức để đảng viên tự học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng; để các cấp ủy đảng và đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của đảng viên cũng như mục tiêu, yêu cầu và nội dung công tác quản lý đảng viên; chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong thời gian tới.

Tăng cường quản lý đảng viên cả về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các mối quan hệ tại nơi công tác và nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị; theo dõi, nắm chắc số lượng và tình hình đảng viên tham gia sinh hoạt tại khu dân cư; kịp thời thông báo những trường hợp thay đổi để cấp ủy nơi cư trú biết; giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên trong việc thường xuyên nắm tình hình giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú của đảng viên ở từng khu dân cư. Hằng năm, cấp ủy nơi đảng viên công tác cử đại diện đến gặp cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để trao đổi, nắm tình hình về đảng viên.


Các đảng bộ cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các quy định về quản lý đảng viên. Định kỳ rà soát, hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ đảng viên, bảo đảm hồ sơ phản ánh liên tục, chính xác lịch sử, các mối quan hệ và quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Lập đầy đủ các loại sổ nghiệp vụ công tác đảng viên; ghi chép, bổ sung các nội dung chính xác, đầy đủ theo đúng hướng dẫn của cấp trên; thực hiện việc bảo quản, lưu trữ sổ theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các thủ tục về giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kết nạp vào Đảng sai quy định; thực hiện việc phân công, phân cấp cho cấp ủy trong công tác quản lý đảng viên; thực hiện nghiêm việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hằng năm và vị trí công tác mà đảng viên đảm trách; nắm bắt tình hình, đánh giá đầy đủ, thực chất công tác quản lý đảng viên trong các kỳ sinh hoạt của chi bộ. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên bảo đảm toàn diện, khách quan và thực chất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và các nội dung khác của công tác quản lý đảng viên, từng bước số hóa tiến tới xây dựng và vận hành thống nhất, đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên phục vụ công tác quản lý đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các thủ tục về giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kết nạp vào Đảng sai quy định; thực hiện việc phân công, phân cấp cho cấp ủy trong công tác quản lý đảng viên; giao nhiệm vụ cho đảng viên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị hằng năm và vị trí công tác mà đảng viên đảm trách; nắm bắt tình hình, đánh giá đầy đủ, thực chất công tác quản lý đảng viên trong các kỳ sinh hoạt của chi bộ. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng hằng năm theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên bảo đảm toàn diện, khách quan và thực chất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và các nội dung khác của công tác quản lý đảng viên.

Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định về nghiệp vụ công tác quản lý đảng viên, nhất là trong công tác chuyển và tiếp nhận đảng viên sinh hoạt đảng về nơi cư trú và khi thay đổi nơi công tác. Thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở đảng viên thực hiện đúng quy định việc chuyển và tham gia sinh hoạt đảng; chỉ đạo cấp ủy cơ sở định kỳ (3 tháng, 6 tháng, 1 năm) đối khớp danh sách đảng viên với các chi bộ trực thuộc và với ban tổ chức cấp ủy cấp trên cơ sở. Thực hiện nghiêm túc, thống nhất quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ và bố trí cán bộ phù hợp trên lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, nhất là cán bộ phụ trách nghiệp vụ đảng viên, đảng vụ ở cấp huyện và cấp cơ sở, đảm bảo phẩm chất chính trị, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng trong tình hình mới.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trong thực hiện các nội dung của công tác quản lý đảng viên và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý. Cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và sử dụng có hiệu quả các kênh thông tin để nắm chắc và toàn diện tình hình đội ngũ đảng viên; giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay tại cơ sở. Coi trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên qua các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, thiện nguyện của cơ quan, tổ chức. Thực hành dân chủ rộng rãi, tích cực trao đổi thông tin, đảm bảo việc quản lý đảng viên thống nhất trong các đảng bộ xã, phường, thị trấn, của địa phương và thống nhất chung toàn tỉnh.

网友评论